• Beylikdüzü - İstanbul
  • +90 (545) 317 83 15
  • info@narli.av.tr
Home Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği
anlaşmalı boşanma protokolü örneği, boşanma davası, avukat, beylikdüzü avukat, istanbul
anlaşmalı boşanma protokolü.

Anlaşmalı boşanma protokolü aşağıdaki şekle uygun olarak hazırlanabilir. Unutulmamalıdır ki, her protokol somut olaya en uygun olan şekilde hazırlanmalıdır. Bu protokol yalnızca örnek mahiyettedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

TARAFLAR:

1-) ….

2-) ……..

 

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumunu düzenleyen ve işbu protokolü, ../../…. tarihinde imzalamışlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

 

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

2-)12.04.2004 ve 07.01.2007 doğumlu müşterek çocukların velayeti eşlerden ……….. Tekeli’de kalacaktır.

3-) Baba ……… Tekeli velayeti annede olan çocukları istediği zaman görebilecektir. Görüşme talepleri, mücbir sebepler haricinde, velayet hakkını kullanan eş tarafından ret edilemez.

4-) Eşlerden …… Tekeli ortak çocukların eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için, dava tarihinde itibaren tedbir nafakası olarak, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren iştirak nafakası olarak, her ayın 15’inden itibaren  çocuklardan her biri için ayrı ayrı 250 TL olmak üzere velayet hakkını kullanan eş adına  ………..numaralı banka hesabına, her ay düzenli olarak yatıracaktır.
Belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocukların ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE –TÜFE oranında artırılacaktır. Ortak çocukların ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek olağanüstü artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin beklenmedik ölçüde artması halleri müstesnadır. Ancak, bu hallerde dahi, artırım oranı, yıllık ÜFE – TÜFE oranını geçemez.

 

5-) Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden maddi-manevi tazminat adı altında herhangi bir ödence talep etmemektedirler.

6-) Eşlerden ………… Tekeli’nin ziynet eşyalarına dair bir alacağının olmadığını kabul etmiş ve bu nedenle maddi içerikli hiçbir istemde bulunmayacaktır.

 

7-) Müşterek hanede bulunan eşyalar taraflardan ………… Tekeli’de kalacaktır.

8-)Trafikte eşlerden …….Tekeli adına tescilli bulunan  09 ……… plakalı Ford Mondeo marka otomobil ……….. Tekeli’ye ve ……. plakalı kamyon ……….. Tekeli’ye ait olacaktır.

9-) Taraflar, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti konusunda birbirlerinden talepte bulunmayacaklardır. Mahkeme’nin bakiye harç ve giderler konusunda hüküm vermesi durumunda, bu giderlerden müştereken sorumlu olacaklarını kabul ederler.

Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece bu protokolün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep olunur.

 

TARAF                                                                            TARAF

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği